Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.szpital-tomaszow.pl

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Sawka, e-mail: dostepnosc@szpital-tomaszow.pl

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim nieustannie dąży do zapewnienie dostępności dla wszystkich zainteresowanych uwzględniając w swoich planach modernizacyjnych oraz inwestycyjnych osoby ze szczególnymi potrzebami.

Kompleks budynków szpitala znajduje się przy Al. Grunwaldzkich 1 w Tomaszowie Lubelskim. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne znajdują się przy ul. Petera 1, ul. Lwowskiej 77 oraz Al. Grunwaldzkich 3.

Szczegółowe informacje odnośnie rozmieszczenia oddziałów, poradni i pracowni dostępne są na stronie internetowej szpitala oraz w formie tablicy informacyjne przy wejściu głównym na plac szpitala.

Informacje odnośnie rozmieszczenia oraz dostępności architektonicznej w poszczególnych budynkach można uzyskać również od pracownika na bramie głównej. Kompleks budynków przy Al. Grunwaldzkich 1 w Tomaszowie Lubelskim (teren szpitala).

Oddział chirurgii ogólnej z poddziałem dziecięcym, Blok operacyjny, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – Budynek 1

Wejście główne do budynku od strony północnej, na poziomie parteru, bez schodów. W budynku winda osobowa na piętro budynku. Przestrzenie komunikacyjne zapewniające poruszanie się osób na wózkach. Na oddziale dostępna łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Pracownia diagnostyczne: RTG, Ultrasonograficzna, Tomografii komputerowej, Endoskopii – Budynek 1A - parter

Wejście do budynku od strony północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz od strony zachodniej po schodach bez podjazdu. Zapewnione przestrzenie komunikacyjne ze swobodnym dostępem do wszystkich pracowni diagnostycznych. Łazienka nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Oddział wewnętrzny dziecięcy- Budynek 1A - piętro

Wejście na oddział wyłącznie klatką schodową z korytarza pracowni diagnostycznych. Przestrzenie komunikacyjne zapewniające poruszanie się osób na wózkach w obrębie oddziału. Łazienka nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Część 1C

Wejście na SOR od strony wschodniej schodami oraz od północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przy korzystaniu z wejścia od strony północnej, przejście przez Punkt Przyjęć Planowych na SOR możliwe z pomocą personelu ze względu na kodowany dostęp do budynku od tej strony. Szpitalny Oddział Ratunkowy łączy się na poziomie parteru z poradnią Nocnej i Świątecznej Opieki oraz pracowniami diagnostycznymi oddziałem Chirurgii i oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Przestrzenie komunikacyjne dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku dostępne 3 łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wysokość lady recepcyjnej dostosowana do obsługi osób w pozycji siedzącej. 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Punkt Przyjęc Planowych – Budynek 1B - parter

Wejścia od strony północnej oraz zachodniej. Przy wejściach znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne zapewniające poruszanie się osób na wózkach. . Łazienka nieprzystosowania dla osób niepełnosprawnych. Z NiŚOZ istnieją bezpośrednie ciągi komunikacyjne do pracowni diagnostycznych, SOR oraz do budynku oddziału chirurgii. 

Administracja- Dyrekcja, Dział kadr, Dział płac, - Budynek 1B – piętro

Wejście od strony północnej oraz od strony zachodniej nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych- schody bez podjazdów, brak windy. Łazienka nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Administracja- Dział statystyki, Dział inwestycji - Budynek 1D – parter

Wejście od strony zachodniej, nieprzystosowane dla niepełnosprawnych - schody bez podjazdów. Łazienka nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Oddział laryngologiczny - Budynek 2

Wejście od strony północnej na poziomie parteru, bez schodów. Budynek nie wyposażony w windę, wejście na piętro klatką schodową. Przestrzenie komunikacyjne umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych dostępna na piętrze budynku. 

Oddziały obserwacyjno - zakaźne - Budynek 3

Oddziały zlokalizowane są na parterze budynku. W części zachodniej oddział obserwacyjno-zakaźny dla dorosłych. Wejście główne od strony północnej z poziomu parteru, bez schodów. W części wschodniej oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci. Wejście główne od strony południowej z poziomu parteru, bez schodów. Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz oddziałów umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Na oddziałach zapewniony dostęp do łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Oddział noworodkowy - Budynek 4 - piętro

Wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej z windą na wszystkie kondygnacje budynku. Wejście od strony północnej niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach - schody przy wejściu głównym bez podjazdu. Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz oddziału umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Łazienka nieprzystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Oddział położniczo-ginekologiczny - Budynek 4 – część położnicza - parter

Wejście od strony północnej na poziomie parteru bez schodów umożliwiające wjazd dla osób poruszających się na wózkach. W budynku bariera w postaci schodów wewnętrznych do pokonania poprzez skorzystanie z podnośnika schodowego. Zapewniona przestrzeń do poruszania się na wózkach. Utrudnione dojście do gabinetu zabiegowego z uwagi na schody bez podjazdu. Łazienki dla niepełnosprawnych dostępne w obrębie części z salami chorych.

Oddział internistyczno-kardiologiczny - Budynek 6

Wejście główne od strony północnej oraz łącznikiem od strony północno-zachodniej. Przy wejściach dostępne podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostępna winda osobowa prowadząca na piętro budynku oraz do pracowni kardiologicznych (łącznik budynku). Przestrzenie komunikacyjne umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

Poradnia gruźlicy i chorób płuc - Budynek 7 - parter

Wejście do budynku jest od strony wschodniej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz od strony północnej bezpośrednio z poziomu terenu. Przestrzeń komunikacyjna zapewniająca swobodne poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Oddział neurologii i leczenia padaczek -Budynek 7 - I piętro

Wejście do budynku od strony zachodniej oraz wejściem głównym z oddziału internistyczno-kardiologicznego do łącznika budynku, z dostępem do windy oraz klatką schodową na I-piętro. Przestrzenie komunikacyjne umożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

Oddział gruźlicy i chorób płuc – Budynek 7 – II piętro

Wejście do budynku od strony wschodniej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz od strony północnej z poziomu terenu (przez poradnię gruźlicy i chorób płuc) Dostęp do windy bezpośrednio na II piętro budynku. Przestrzenie komunikacyjne w budynkach umożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.  

Oddział wewnętrzny z profilem geriatrycznym - Budynek 9 - parter

Wejście główne do budynku od strony wschodniej na poziomie parteru, bez schodów. Zapewnione przestrzenie komunikacyjne dla osób poruszających się na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Oddział reumatologiczny - Budynek 9 - I i II piętro

Wejście główne do budynku od strony wschodniej na poziomie parteru, bez schodów. Budynek nie wyposażony w windę, wejście na I-wsze i II-gie piętro budynku klatką schodową W obrębie oddziału przestrzenie komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki dla osób niepełnosprawnych na poziomie I-go piętra. 

Zakład patomorfologii – Budynek nr 10 - parter

Wejście do zakładu patomorfologii od strony południowej. Brak przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Administracja – KASA, dział księgowości, RUM - Budynek 10 - I piętro

Wejście główne do budynku od strony wschodniej. Przy wejściu schody bez podjazdu. Budynek nie wyposażony w windę, wejście na piętro klatką schodową. Brak dostępu do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Poradnia okulistyczna, Al. Grunwaldzkie 3 - Budynek 13

Wejście główne do budynku od strony Al. Grunwaldzkich z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Zapewnione przestrzenie komunikacyjne dla osób poruszających się na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dostępne miejsca parkingowe znajdują się na terenie szpitala (wjazd za opłatą), przy Alejach Grunwaldzkich oraz przy ul. Mickiewicza. Na terenie szpitala nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliżej wyznaczone miejsce parkingowe znajduje się przy bramie głównej do szpitala (1 miejsce) przy Al. Grunwaldzkich. Dział fizjoterapii, ul. Wyspiańskiego 8, Budynek 15 - parter Wejście do budynku od strony ul. Wyspiańskiego. Przy wejściu podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zapewnione przestrzenie komunikacyjne dla osób poruszających się na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia przy ul. Wyspiańskiego znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Administracja-Dział Zamówień Publicznych, BHP -ul. Wyspiańskiego 8, Budynek 14 - I piętro.

Wejście do budynku od strony ul. Wyspiańskiego. Przy wejściu są schody bez podjazdu, w budynku nie ma windy. Łazienka nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Poradnia POZ oraz Poradnie Specjalistyczne, ul. Petera 1 Wejście główne od ul. Petera z podjazdem dla niepełnosprawnych, wejście do poradni POZ dla dzieci od strony południowej z podjazdem na wózki. W budynku dostępna jest winda osobowa na wyższe kondygnacje budynku. Przestrzeń komunikacyjna zapewniająca na swobodne poruszanie się osób na wózkach. Na każdej kondygnacji budynku dostępna jest łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim, sąsiedztwie wejścia głównego wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Poradnie specjalistyczna, ul. Lwowska 77

Wejście na każdą kondygnację od strony wschodniej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Zapewniona przestrzeń komunikacyjna dla osób poruszających się na wózkach. Na parterze zapewniony dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się naprzeciwko budynku, przy poradni głównej ul. Petera 1 (dwa miejsca).

Ogólnodostępne wejścia do budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim nie posiadają systemu kontroli dostępu ani bramek zabezpieczających. Żaden z budynków ani jego części nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, czy też systemy naprowadzające dźwiękowo.

Na terenie Szpitala, Oddziałów, Pracowni oraz Poradni nie ma oznaczeń w języku brajla, kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych. Skorzystanie z tłumacza języka migowego nie jest możliwe. 

Informacje dodatkowe

Do wszystkich budynków SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim istnieje możliwość wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W przypadku trudności z pokonaniem barier ograniczających dostęp do któregokolwiek budynku prosimy o kontakt.

Osoba ze szczególnymi potrzebami winna powiadomić o przewidywanej wizycie pod nr. telefonu 84 664 44 11 wewnętrzny 303, faxem 84 664 25 21 lub mailowo: sekretariat@szpital-tomaszow.pl, celem zapewnienia obsługi w sposób alternatywny.