.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa   facebook

Witamy na naszej stronie!                                                                            .       

.: Deklaracja dostępności cyfrowej :.

Deklaracja dostępności cyfrowej
Oświadczenie w sprawie dostępności
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital-tomaszow.pl
Deklarację sporządzono w dniu 2020-02-13 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przeprowadzono analizę strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, ( http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.szpital-tomaszow.pl spełnia wymagania w 96,7%
Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.szpital-tomaszow.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu input, button.
 • Niektóre grafiki (na przykład Poglądowy Plan szpitala i mapa dojazdu) z utrudnionym dostępem dla osób z dysfunkcją wzroku
 • treści te zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępnosci cyfrowej w życie, dodatkowo mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Informacje dodatkowe.
 • Publikacja strony www.szpital-tomaszow.pl – 2009-03-01
 • Data aktualizacji - 2022-03-17

W menu O nas zawarte są:
 • dane teleadresowe
 • Plan budynku
 • Plan dojazdu

W menu Dla Pacjenta zawarta jest:

 • deklaracja dostępności cyfrowej oraz:
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 • Zasady przyjmowania pacjentów
 • Dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta, Pracownika Socjalnego, Kapelanów, Psychiatry, Psychologa, tłumacz dla obcokrajowców, fryzjer

W menu Oddziały zawarte są informacje o oddziałach Szpitala, zatrudnionym personelu

W menu Poradnie zawarte są informacje o Przychodniach Szpitala, zatrudnionym personelu, grafiku przyjęć, nieobecnościach lekarzy.

W menu Kontakt zawarte są adresy poczty elektronicznej i ważniejsze telefony.

Pod adresem https://szpital-tomaszow.bip.gov.pl/ Dostępny jest Biuletyn Informacji Publicznej.

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami Sekcji Informatyki przez Centralę, osobą kontaktową jest Pawel Sawka, lub wysyłając wiadomość email na adres dostepnosc@szpital-tomaszow.pl lub za pomocą dostępnego na stronie linku "Uwagi do strony".
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres strony Rzecznika Praw Obywateskich

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.szpital-tomaszow.pl była na poziomie WCAG 2.0.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab, można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Dostępność architektoniczna
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim nieustannie dąży do zapewnienie dostępności dla wszystkich zainteresowanych uwzględniając w swoich planach modernizacyjnych oraz inwestycyjnych osoby ze szczególnymi potrzebami.
Kompleks budynków szpitala znajduje się przy Al. Grunwaldzkich 1 w Tomaszowie Lubelskim.

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne znajdują się przy ul. Petera 1, ul. Lwowskiej 77 oraz Al. Grunwaldzkich 3.

Szczegółowe informacje odnośnie rozmieszczenia oddziałów, poradni i pracowni dostępne są na stronie internetowej szpitala oraz w formie tablicy informacyjne przy wejściu głównym na plac szpitala.

Informacje odnośnie rozmieszczenia oraz dostępności architektonicznej w poszczególnych budynkach można uzyskać również od pracownika na bramie głównej. Kompleks budynków przy Al. Grunwaldzkich 1 w Tomaszowie Lubelskim (teren szpitala)

Oddział chirurgii ogólnej z poddziałem dziecięcym, Blok operacyjny, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – Budynek 1
Wejście główne do budynku od strony północnej, na poziomie parteru, bez schodów. W budynku winda osobowa na piętro budynku. Przestrzenie komunikacyjne zapewniające poruszanie się osób na wózkach. Na oddziale dostępna łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Pracownia diagnostyczne: RTG, Ultrasonograficzna, Tomografii komputerowej, Endoskopii – Budynek 1A -parter
Wejście do budynku od strony północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz od strony zachodniej po schodach bez podjazdu. Zapewnione przestrzenie komunikacyjne ze swobodnym dostępem do wszystkich pracowni diagnostycznych. Łazienka nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych
Oddział wewnętrzny dziecięcy- Budynek 1A- piętro
Wejście na oddział wyłącznie klatką schodową z korytarza pracowni diagnostycznych. Przestrzenie komunikacyjne zapewniające poruszanie się osób na wózkach w obrębie oddziału. Łazienka nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych
Szpitalny Oddział Ratunkowy - Część 1C
Wejście na SOR od strony wschodniej schodami oraz od północnej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przy korzystaniu z wejścia od strony północnej, przejście przez Punkt Przyjęć Planowych na SOR możliwe z pomocą personelu ze względu na kodowany dostęp do budynku od tej strony. Szpitalny Oddział Ratunkowy łączy się na poziomie parteru z poradnią Nocnej i Świątecznej Opieki oraz pracowniami diagnostycznymi oddziałem Chirurgii i oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Przestrzenie komunikacyjne dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku dostępne 3 łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wysokość lady recepcyjnej dostosowana do obsługi osób w pozycji siedzącej.
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Punkt Przyjęc Planowych – Budynek 1B-parter
Wejścia od strony północnej oraz zachodniej. Przy wejściach znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne zapewniające poruszanie się osób na wózkach. . Łazienka nieprzystosowania dla osób niepełnosprawnych. Z NiŚOZ istnieją bezpośrednie ciągi komunikacyjne do pracowni diagnostycznych, SOR oraz do budynku oddziału chirurgii.
Administracja- Dyrekcja, Dział kadr, Dział płac, - Budynek 1B – piętro
Wejście od strony północnej oraz od strony zachodniej nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych- schody bez podjazdów, brak windy. Łazienka nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Administracja- Dział statystyki, Dział inwestycji - Budynek 1D – parter
Wejście od strony zachodniej, nieprzystosowane dla niepełnosprawnych - schody bez podjazdów. Łazienka nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Oddział laryngologiczny - Budynek 2
Wejście od strony północnej na poziomie parteru, bez schodów. Budynek nie wyposażony w windę, wejście na piętro klatką schodową. Przestrzenie komunikacyjne umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych dostępna na piętrze budynku.
Oddziały obserwacyjno- zakaźne - Budynek 3
Oddziały zlokalizowane są na parterze budynku. W części zachodniej oddział obserwacyjno-zakaźny dla dorosłych. Wejście główne od strony północnej z poziomu parteru, bez schodów. W części wschodniej oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci. Wejście główne od strony południowej z poziomu parteru, bez schodów. Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz oddziałów umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Na oddziałach zapewniony dostęp do łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Oddział noworodkowy - Budynek 4 -piętro
Wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej z windą na wszystkie kondygnacje budynku. Wejście od strony północnej niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach - schody przy wejściu głównym bez podjazdu. Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz oddziału umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Łazienka nieprzystosowania dla osób niepełnosprawnych
Oddział położniczo-ginekologiczny -Budynek 4 – część położnicza-parter
Wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej z windą na wszystkie kondygnacje budynku. Wejście od strony północnej niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz oddziału umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki dla osób niepełnosprawnych
Budynek 4A – cześć ginekologiczna - parter
Wejście od strony północnej na poziomie parteru bez schodów umożliwiające wjazd dla osób poruszających się na wózkach. W budynku bariera w postaci schodów wewnętrznych do pokonania poprzez skorzystanie z podnośnika schodowego. Zapewniona przestrzeń do poruszania się na wózkach. Utrudnione dojście do gabinetu zabiegowego z uwagi na schody bez podjazdu. Łazienki dla niepełnosprawnych dostępne w obrębie części z salami chorych.
Oddział internistyczno-kardiologiczny - Budynek 6
Wejście główne od strony północnej oraz łącznikiem od strony północno-zachodniej. Przy wejściach dostępne podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostępna winda osobowa prowadząca na piętro budynku oraz do pracowni kardiologicznych (łącznik budynku). Przestrzenie komunikacyjne umożliwiające poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Poradnia gruźlicy i chorób płuc - Budynek 7 - parter
Wejście do budynku jest od strony wschodniej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz od strony północnej bezpośrednio z poziomu terenu. Przestrzeń komunikacyjna zapewniająca swobodne poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Oddział neurologii i leczenia padaczek -Budynek 7 -I piętro
Wejście do budynku od strony zachodniej oraz wejściem głównym z oddziału internistyczno-kardiologicznego do łącznika budynku, z dostępem do windy oraz klatką schodową na I-piętro. Przestrzenie komunikacyjne umożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Oddział gruźlicy i chorób płuc – Budynek 7 – II piętro
Wejście do budynku od strony wschodniej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz od strony północnej z poziomu terenu (przez poradnię gruźlicy i chorób płuc) Dostęp do windy bezpośrednio na II piętro budynku. Przestrzenie komunikacyjne w budynkach umożliwiające swobodne poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Oddział wewnętrzny z profilem geriatrycznym, - Budynek 9 - parter
Wejście główne do budynku od strony wschodniej na poziomie parteru, bez schodów. Zapewnione przestrzenie komunikacyjne dla osób poruszających się na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Oddział reumatologiczny -Budynek 9 -I i II piętro
Wejście główne do budynku od strony wschodniej na poziomie parteru, bez schodów. Budynek nie wyposażony w windę, wejście na I-wsze i II-gie piętro budynku klatką schodową W obrębie oddziału przestrzenie komunikacyjne umożliwiają poruszanie się osób na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki dla osób niepełnosprawnych na poziomie I-go piętra.
Zakład patomorfologii – Budynek nr 10 - parter
Wejście do zakładu patomorfologii od strony południowej. Brak przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma łazienki dla osób niepełnosprawnych.
Administracja – KASA, dział księgowości, RUM - Budynek 10- I piętro
Wejście główne do budynku od strony wschodniej. Przy wejściu schody bez podjazdu. Budynek nie wyposażony w windę, wejście na piętro klatką schodową. Brak dostępu do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Poradnia okulistyczna, Al. Grunwaldzkie 3 - Budynek 13
Wejście główne do budynku od strony Al. Grunwaldzkich z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Zapewnione przestrzenie komunikacyjne dla osób poruszających się na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Dostępne miejsca parkingowe znajdują się na terenie szpitala (wjazd za opłatą), przy Alejach Grunwaldzkich oraz przy ul. Mickiewicza. Na terenie szpitala nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliżej wyznaczone miejsce parkingowe znajduje się przy bramie głównej do szpitala (1 miejsce) przy Al. Grunwaldzkich. Dział fizjoterapii, ul. Wyspiańskiego 8, Budynek 15 - parter Wejście do budynku od strony ul. Wyspiańskiego. Przy wejściu podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zapewnione przestrzenie komunikacyjne dla osób poruszających się na wózkach. Zapewniony jest dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia przy ul. Wyspiańskiego znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Administracja-Dział Zamówień Publicznych, BHP-ul. Wyspiańskiego 8, Budynek 14 - I piętro.
Wejście do budynku od strony ul. Wyspiańskiego. Przy wejściu są schody bez podjazdu, w budynku nie ma windy. Łazienka nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Poradnia POZ oraz Poradnie Specjalistyczne, ul. Petera 1 Wejście główne od ul. Petera z podjazdem dla niepełnosprawnych, wejście do poradni POZ dla dzieci od strony południowej z podjazdem na wózki. W budynku dostępna jest winda osobowa na wyższe kondygnacje budynku. Przestrzeń komunikacyjna zapewniająca na swobodne poruszanie się osób na wózkach. Na każdej kondygnacji budynku dostępna jest łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim, sąsiedztwie wejścia głównego wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Poradnie specjalistyczna, ul. Lwowska 77
Wejście na każdą kondygnację od strony wschodniej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Zapewniona przestrzeń komunikacyjna dla osób poruszających się na wózkach. Na parterze zapewniony dostęp do łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się naprzeciwko budynku, przy poradni głównej ul. Petera 1 (dwa miejsca).
Ogólnodostępne wejścia do budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim nie posiadają systemu kontroli dostępu ani bramek zabezpieczających. Żaden z budynków ani jego części nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, czy też systemy naprowadzające dźwiękowo.
Na terenie Szpitala, Oddziałów, Pracowni oraz Poradni nie ma oznaczeń w języku brajla, kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych. Skorzystanie z tłumacza języka migowego nie jest możliwe.
Do wszystkich budynków SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim istnieje możliwość wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W przypadku trudności z pokonaniem barier ograniczających dostęp do któregokolwiek budynku prosimy o kontakt.

Osoba ze szczególnymi potrzebami winna powiadomić o przewidywanej wizycie pod nr. telefonu 84 664 44 11 wew. 303, faxem 84 664 25 21 lub mailowo sekretariat@szpital-tomaszow.pl, celem zapewnienia obsługi w sposób alternatywny.

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.